Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Bậc chịu lửa và tính nguy hiểm cháy của nhà và công trình

Khái niệm bậc chịu lửa của nhà và công trình.

Bậc chịu lửa là mức độ chịu lửa được xác định bởi giới hạn chịu lửa cửa các kết cấu xây dựng chính.

Căn cứ vào tính chịu lửa, nhà và công trình được chia thành 5 bậc chịu lửa ký hiệu lần lượt là I, II, III, IV, V theo mức độ giảm dần về khả năng chống lại sự phá hủy trong điều kiện cháy.

Tính nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng.

Tính nguy hiểm cháy của cấu kiện là tính chất làm phát sinh và phát triển các yếu tố nguy hiểm cháy.
Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:


  • K0 không nguy hiểm cháy
  • K1 ít nguy hiểm cháy
  • K2 nguy hiểm cháy vừa phải
  • K3 nguy hiểm cháy


1. Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn VN hiện hành hoặc tương đương.

2. Cho phép xác định cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau:


  • Xếp vào cấp K0 nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy
  • Xếp vào cấp K1 nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được tạo từ vật liệu có đồng thời các tiêu chuẩn kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch1, BC1, SK1.
  • Xếp vào cấp K2 nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các tiêu chuẩn kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch2, BC2, SK2.
  • Xếp vào cấp K3 nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo chỉ từ các vật liệu có một trong các tiêu chuẩn kỹ thuật về cháy là Ch3, BC3 SK3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét