Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính

Trong hoạt động phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Đây là nguyên tắc được tổng kết từ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác phòng cháy và chữa cháy, phải lấy phòng ngừa là chính.
Bản chất phòng cháy chính là phòng ngừa cháy nổ, là áp dụng tổng hợp các giải pháp, biện pháp về tổ chức và kỹ thuật nhằm hạn chế, loại trừ các nguyên nhân và điều kiện gây cháy, với mục đích cao nhất là chủ động loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy nổ.

Phòng ngừa cháy nổ có ý nghĩa đảm bảo các điều kiện cho công tác chữa cháy được chủ động, kịp thời cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và nhanh chóng dập tắt đám cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Phòng ngừa cháy là yếu tố quyết định hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy vì nếu để xảy ra cháy tức là đã gây ra thiệt hại, thậm chí thiệt hại lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, giữa phòng cháy và chữa cháy là hai nhiệm vụ không thể tách rời nhau, chúng luôn có mối quan hệ mật thiết. Mục đích là không để xảy ra cháy, nên ý thức phải luôn được đề cao, các biện pháp phòng cháy phải thực hiện nghiêm ngặt trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và mỗi cá nhân, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy có thể xẩy ra.

Tinh thần cơ bản của nguyên tác này đòi hỏi các công tác phòng ngừa cháy nổ phải tích cực, chủ động, phải được quán triệt trong tất cả các cấp, các ngành, trong toàn xã hội. Luật phòng cháy và chữa cháy đã thể hiện quan điểm này trong việc đề ra các yêu cầu phòng ngừa cháy nổ đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phòng cháy và chữa cháy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét