Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với nhà và công trình

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp nội dung thiết kế dự án, công trình phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy chuẩn của pháp luật Việt Nam có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được phép áp dụng tại Việt Nam.

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại điều 15 luật phòng cháy và chữa cháy

Nội dung:

Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đảm bảo các nội dung sau đây: Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô, hệ thống giao thông, cấp nước, bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết, dự án kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau:

 • Địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn
 • Hệ thống thoát nạn
 • Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy
Các dự án, thiết kế quy định tại khoản 1 và 2 điều 15 luật phòng cháy và chữa cháy phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

Chính phủ quy định danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

1. Quy định về thành phần hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Hồ sơ thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án, công trình gồm 2 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư.
Hồ sơ gồm:

- Đối với hồ sơ dự án thiết kế quy hoạch
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư, nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo
 • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy
- Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở
Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo, hồ sơ gồm:
 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy cửa cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư, nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.
 • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền
 • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 điều 13 nghị định 79/2014/NĐ-CP
- Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng
 • Văn bản đề nghị kiểm tra, chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư có nêu rõ quy mô, tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của công trình dự kiến xây dựng, đặc điểm, hiện trạng và sự phù hợp của khu đất dự kiến xây dựng công trình
 • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình
 • Bản vẽ , tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như: bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.
- Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hơp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.
Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công gồm: Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình. Bản vẽ và bản thiết kế kỹ thuật thể hiện nội dung về phòng cháy chữa cháy.

2. Thời hạn thẩm duyệt

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cụ thể như sau:
 • Dự án thiết kế quy hoạch không quá 10 ngày làm việc
 • Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình không quá 5 ngày làm việc
 • Thiết kế cơ sở không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.
 • Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công không quá 15 ngày làm việc đối với dự án công trình nhóm A, không quá 10 ngày làm việc đối với dự án công trình nhóm B và C
 • Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy không quá 10 ngày làm việc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét