Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Chủ thể kiểm tra an toàn PCCC

Chủ thể kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy chính là chủ thể quản lý nhà nước về PCCC. Theo quy định của luật PCCC, chủ thể kiểm tra về PCCC gồm: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng, chủ hộ gia đình, Ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng PCCC. Những chủ thể này khi tham gia vào hoạt động kiểm tra về PCCC có quyền sử dụng quyền lực nhà nước để chỉ đạo đối tượng kiểm tra thực hiện nhiệm cụ, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào quá trình kiểm tra về PCCC. Nội dung hoạt động kiểm tra an toàn về PCCC của mọt số chủ thể.
Kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung về PCCC. Hoạt động kiểm tra an toàn về PCCC của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thẩm quyền chung được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về PCCC trong đó có thanh tra, kiểm tra về PCCC.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương..
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, huyện trở lên có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC theo chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét